អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការលើកការឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ថ្ងៃទី១៣ ទី១៤ ទី១៥ ទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការលើកការឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ថ្ងៃទី១៣ ទី១៤ ទី១៥ ទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៨ ​ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 516 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 1848 Views