សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តអត្រាពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សថ្មី

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តអត្រាពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សថ្មី ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៣ ​ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 436 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 411 Views