សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ (COVID-19)

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ (COVID-19) ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៨ ​ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 452 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 1628 Views