សេចក្តីជូនដំណឹង! អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៃស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ប្រកាសប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌថ្មី ចំនួន ៧៥ កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង! អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៃស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ប្រកាសប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌថ្មី ចំនួន ៧៥ កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៤ ​ខែមករា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 773 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 2140 Views