សេចក្តីជូនដំណឹង! រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា នៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី ប្រកាសប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌ «ក» ចំនួន ១៧នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង! រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា នៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី ប្រកាសប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌ «ក» ចំនួន ១៧នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៣ ​ខែមករា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 988 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 1376 Views