សេចក្តីជូនដំណឹង! ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ប្រកាសប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌ «ក» ចំនួន ១៧នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង! ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ប្រកាសប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌ «ក» ចំនួន ១៧នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣០ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 214 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 2333 Views