សេចក្តីជូនដំណឹង! សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សូមជម្រាបជូនដល់បេក្ខជន ដែលបានប្រឡងជាប់វិញ្ញាសា សរសេរលើកទី១ កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្ដ្រីជាន់ខ្ពស់លើកទី១១

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង! សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សូមជម្រាបជូនដល់បេក្ខជន ដែលបានប្រឡងជាប់វិញ្ញាសា សរសេរលើកទី១ កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្ដ្រីជាន់ខ្ពស់លើកទី១១។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៣ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 93 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 1211 Views