ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សូមគោរពជូនដំណឹងដល់ក្រសួង ស្ថាប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ស្តីពីការរំកិលអាយុឱ្យចូលនិវត្តន៍ដល់អាយុ ៦០ (ហុកសិប) ឆ្នាំសម្រាប់មន្ត្រីរាជការសុីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរំកិលអាយុឱ្យចូលនិវត្តន៍ដល់អាយុ ៦០ (ហុកសិប) ឆ្នាំ សម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២១ ​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 601 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 2128 Views