សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបិទផ្សាយជាផ្លូវការនៃលទ្ធផលការប្រឡងប្រជែងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបិទផ្សាយជាផ្លូវការនៃលទ្ធផលការប្រឡងប្រជែងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៤ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 81 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 1529 Views