សារាចរ ស្ដីពីវិធាន និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការធ្វើប្រទានកម្មទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងមន្រ្តីរាជការ

អត្ថបទសង្ខេប៖


សារាចរ ស្ដីពីវិធាន និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការធ្វើប្រទានកម្មទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងមន្រ្តីរាជការ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៣ ​ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 836 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 1184 Views