សេចក្តីជូនដំណឹង! ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ប្រកាសប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋានឯកទេសអប់រំកាយ និងកីឡាជំនាន់ទី២៩ ចំនួន ១៥០នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង! ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ប្រកាសប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋានឯកទេសអប់រំកាយ និងកីឡាជំនាន់ទី២៩ ចំនួន ១៥០នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៧ ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 2 MB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 6595 Views