សេចក្តីជូនដំណឹង ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ប្រកាសប្រទ្បងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌចំនួន ៩២ កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ប្រកាសប្រទ្បងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌចំនួន ៩២ កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៩ ​ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 2 MB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 2191 Views