សេចក្តីជូនដំណឹង! ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌចំនួន ១៥ កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង! ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌចំនួន ១៥ កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១២ ​ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 247 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 1527 Views