សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លើកទី១១ ចំនួន៩៥នាក់ ដើម្បីទទួលការបណ្តុះបណ្តាលនៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លើកទី១១ ចំនួន៩៥នាក់ ដើម្បីទទួលការបណ្តុះបណ្តាលនៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៥ ​ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 2 MB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 4772 Views