ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្ដីពីការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្រ្ដីមានផ្ទៃពោះ និងកូនអាយុក្រោម ២ឆ្នាំ នៃគ្រួសារមានប័ណ្ណសមធម៌ ឫប័ណ្ណអាទិភាព

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្ដីពីការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្រ្ដីមានផ្ទៃពោះ និងកូនអាយុក្រោម ២ឆ្នាំ នៃគ្រួសារមានប័ណ្ណសមធម៌ ឫប័ណ្ណអាទិភាព។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២១ ​ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 858 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 3442 Views