សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការទូទៅឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការទូទៅឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៦ ​ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 860 KB

  ចំនួនអ្នកទស្សនា: 5093 Views