សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រទ្បងជ្រើសរើសបុគ្គលិកចូលបំរើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងព័ត៌មានឆ្នាំ ២០១៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រទ្បងជ្រើសរើសបុគ្គលិកចូលបំរើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងព័ត៌មានឆ្នាំ ២០១៩។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៩ ​ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 251 KB

  Count View: 2781 Views