អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌ “ក” ចំនួន ៥០នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៩ ​ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 2 MB