អត្ថបទសង្ខេប៖

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបម្រើសេវាបើកផ្តល់ប្រាក់គោលនយោបាយរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ពីរសប្ដាហ៍លើកទី១ ដើម្បីបើកផ្ដល់ជូននិវត្តជន និងជនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ ដែលជាអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល សម្រាប់ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១២ ​ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File 265 KB Size: 504 KB