អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ២០១៩។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១២ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 11 MB