អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់ ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៤ ​ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 664 KB