អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបម្រើសេវាបើកផ្តល់ប្រាក់គោលនយោបាយរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់និវត្តជន និងជនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ ដែលជាអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 496 KB