អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបោះពុម្ពតារាងទូទាត់បៀវត្ស អាណត្តិបើកប្រាក់ និងការបើកផ្តល់បៀវត្ស ជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលសម្រាប់ខែតុលា-វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 489 KB