អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្ដីពីការបង្កើត និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវនិមិត្តសញ្ញាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 681 KB