អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែប្រែនិងការដំឡើងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ សង្កាត់ មន្ត្រីភូមិ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 1 MB