អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតឧទ្យានជាតិសមុទ្រកោះរ៉ុង។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 5 MB