អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មសិទ្ធិអំណាចទៅឱ្យគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកបំពេញការងារនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 16 MB