អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីរបបសោធននិវត្តន៍ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភមរណភាពនៃសមាជិក សមាជិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 1 MB