អត្ថបទសង្ខេប៖


សារាចរណែនាំ ស្ដីពីការរៀបចំសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៨

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 12 MB