អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការនៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 3 MB