អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបញ្ចូនកម្មសិក្សាការីវគ្គវិក្រឹត្យការមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ និងមន្រ្តីមធ្យម ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ទៅបំពេញការងារនៅក្រសួង-ស្ថាប័នដើមវិញ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 8 MB