ឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវ

This section contains compyrighted materials: Research Papers, Thesis, Dissertation, Policy Papers, Government Data, Journal Reviews, Scientific Research Papers, Etc. All contents and materials are deemed copyrighted by respective authors, publicshers, and copyright holders. For more information, please read: Copyright & Disclaimer Statement

Client Satisfaction Quality Impprovement Tool and Sample Surveys


 404 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Motivating Civil Servants for Reform and Performance


 551 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Theory and Practice of Decentralization and Deconcentration


 848 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Policy on Human Resource in Public Administration


 989 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

France Public Administration Country Profile


 497 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Kingdom of cambodia Public Administration Country Profile


 1642 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Republic of Korea Public Administration Country Profile


 310 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Empowerment in Local Government Administration


 1173 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Bridging Research and Policy


 550 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណះ | កែប្រែចុងក្រោយ ថ្ងៃអង្គារ ទី០១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦