របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១៥ ការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់​រដ្ឋ​បាល​សា​ធារណៈ ២០១៥-២០១៨

អត្ថបទសង្ខេប៖

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១៥ការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨។

កាលបរិច្ឆេទៈ៖

ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

ប្រភេទឯកសារ៖

របាយការណ៍

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១