ប្រកាស ស្តីពីសិទ្ធិអំណាចការទទួលខុសត្រូវនិងនីតិវិធីអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីរបស់អង្គភាពថវិកា

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្តីពីសិទ្ធិអំណាចការទទួលខុសត្រូវនិងនីតិវិធីអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីរបស់អង្គភាពថវិកា ។

លេខលិខិត៖ ១២៨២ សហវ.ប្រក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 3 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2453 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១