ប្រកាស ស្តីពីការបង្កើតក្រុមលទ្ធកម្មរបស់អង្គភាពថវិកា

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្តីពីការបង្កើតក្រុមលទ្ធកម្មរបស់អង្គភាពថវិកា ។

លេខលិខិត៖ ២៤៩ សហវ.ប្រក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 317 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1664 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១