ប្រកាស ស្តីពីការប្រគល់សិទ្ធិជូនប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី ខេត្ត និងប្រធានរតនាគាររាជធានី ខេត្ត

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្តីពីការប្រគល់សិទ្ធិជូនប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី ខេត្ត និងប្រធានរតនាគាររាជធានី ខេត្ត ។

លេខលិខិត៖ ១៨៩១ សហវ.ប្រក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 961 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1368 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១