ប្រកាស​ ស្តីពីវិធាននិងនីតិវិធីចំណាយសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិងសិក្ខាសាលា នៃក្រសួង ស្ថាប័នថវិកាកម្មវិធី

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស​ ស្តីពីវិធាននិងនីតិវិធីចំណាយសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិងសិក្ខាសាលា នៃក្រសួង ស្ថាប័នថវិកាកម្មវិធី ។

លេខលិខិត៖ ៨៣៨ សហវ.ប្រក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 6 M

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1644 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១