កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងឆ្នាំ២០១៦

អត្ថបទសង្ខេប៖

កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងឆ្នាំ២០១៦។

កាលបរិច្ឆេទៈ៖

ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

ប្រភេទឯកសារ៖

របាយការណ៍

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១