កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងឆ្នាំ២០១៦

អត្ថបទសង្ខេប៖

កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងឆ្នាំ២០១៦។

កាលបរិច្ឆេទៈ៖

ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

ប្រភេទឯកសារ៖

របាយការណ៍

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១