គណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡងប្រជែង សូមជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការចូលបម្រើការក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ចំនួន ៦រូប


សូមស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបានភ្ជាប់ជូន


#ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តី #ក្របខណ្ឌ​ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១