បញ្ជីឈ្មោះឯកសារសម្រាប់ទាញយក

អត្ថបទសង្ខេប៖

បញ្ជីឈ្មោះឯកសារសម្រាប់ទាញយក៕

កាលបរិច្ឆេទ៖

ឆ្នាំ២០២៤

ប្រភេទឯកសារ៖

គណៈកម្មការវាយតម្លៃអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈថ្នាក់ជាតិ

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១