គណៈកម្មការរៀបចំកាប្រឡងប្រជែង សូមជូនវីដេអូរបៀបពិនិត្យ និងទទួលសលាកបត្រប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សា ក្នុងក្រមខណ្ឌក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

👉 តាមរយៈតំណភ្ជាប់៖ https://go.gov.kh/era/mcsregnew

👉 ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ ឬប្រព័ន្ធ Telegram៖ ០១០ ៤១៦ ៥៧៣, ០៦១ ២៦៨ ៩៩៩, ០១០ ៤៣៧ ៩២២, ០៩៨ ៥៥២ ៥៧៧ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឡង សូមភ្ជាប់ជាមួយបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការនានារបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ តាមតំណមានជូនភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

១.ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ https://t.me/mcsgovkh

២.ព័ត៌មានមុខងារសាធារណៈ https://t.me/CivilServiceNews31

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១