គោល​ការណ៍​ណែ​នាំ ស្តី​ពី​ការ​តាម​ដាន​ត្រួត​ពិនិត្យ និង​វាយ​តម្លៃ​ការ​អនុ​វត្ត​កម្ម​វិធី​ជាតិ​កំណែ​ទម្រង់រដ្ឋ​បាល​សាធារណៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖

គោល​ការណ៍​ណែ​នាំ ស្តី​ពី​ការ​តាម​ដាន​ត្រួត​ពិនិត្យ និង​វាយ​តម្លៃ​ការ​អនុ​វត្ត​កម្ម​វិធី​ជាតិ​កំណែ​ទម្រង់រដ្ឋ​បាល​សាធារណៈ ២០១៥-២០១៨​។

កាលបរិច្ឆេទ៖

ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

ប្រភេទឯកសារ៖

របាយការណ៍

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១