ដំណឹងអាហារូបករណ៍សម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង សម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ស្តីពី អាហារូបករណ៍កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឆ្នាំ២០២៤ ជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ ( Master in Public Administration) និងជំនាញគោលនយោបាយសាធារណៈ (Master in Public Policy) នៅសាលាលីក្វាន់យូ នៃប្រទេសសិង្ហបុរី

អត្ថបទសង្ខេប៖


ដំណឹងអាហារូបករណ៍សម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង សម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ស្តីពី អាហារូបករណ៍កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឆ្នាំ២០២៤ ជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ ( Master in Public Administration) និងជំនាញគោលនយោបាយសាធារណៈ (Master in Public Policy) នៅសាលាលីក្វាន់យូ នៃប្រទេសសិង្ហបុរី។ សូមអានព័ត៌មានលម្អិតដែលបានភ្ជាប់ជូន៕

លេខលិខិត៖ ៥៤២ សហវ/អតហ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 316 KB

ភ្ជាប់តេទ្បេក្រាម: Join Telegram

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 953 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១