រដ្ឋមន្ត្រី ព្រុំ សុខា៖ កាតព្វកិច្ចអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ៗ គឺបោះឆ្នោតដើម្បីការពារសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍរបស់សង្គមជាតិ

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១