របាយ​ការណ៍ ស្តី​ពី​វឌ្ឍន​ភាព​ការ​ងារ​ប្រចាំ​ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦ និង​កម្ម​វិធី​ការ​​ងារ​បន្តរបស់​ក្រសួង​មុខ​ងារសាធារណៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖

របាយ​ការណ៍ ស្តី​ពី​វឌ្ឍន​ភាព​ការ​ងារ​ប្រចាំ​ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦ និង​កម្ម​វិធី​ការ​​ងារ​បន្តរបស់​ក្រសួង​មុខ​ងារសាធារណៈ។

កាលបរិច្ឆេទ៖

ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

ប្រភេទឯកសារ៖

របាយការណ៍

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១