ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ (AFD) ជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារស្វែងរកឱកាសសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាពេលខាងមុខ

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១