ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ  ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំ​ស្តីពីបែបបទ នីតិ​វីធីសម្រាប់ការ​គ្រប់គ្រងការ​បោះពុម្ព ការកំណត់សុពលភាព និងការប្រើប្រាស់​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១