ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ រៀបចំផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ការកសាងប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ព័ត៌មានធនធានមនុស្ស

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១