គោលនយោបាយ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖

គោលនយោបាយ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖

ថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០០៦

ប្រភេទឯកសារ៖

ព័ត៌មានសេវាសាធារណៈ

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១